รายงานประจำเดือนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำงวด 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564

รายงานประจำเดือนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำงวด 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564

สตง. ต.ค.65