ประกาศการจัดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563