ลำดับ ชื่อ-สกุล     วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 กนกพิชญ์ สาธิพา ม.6/1 5 - -
2 จิรัชญา มาชื่น ม.6/1 6 - -
3 ชนัญธิดา แรดสมศรี ม.6/1 7 - -
4 ชนาภัทร เหล่าวนาสณฑ์ ม.6/1 8 - -
5 ชัญญา สุริยวงศ์ ม.6/1 9 - -
6 ชารีฟาห์ ถาทวี ม.6/1 10 - -
7 ฐิติพร ติ๊บจ๊ะ ม.6/1 11 - -
8 นภัสสร ทะสุใจ ม.6/1 12 - -
9 ปัญญพันธุ์ ตันกุล ม.6/1 13 - -
10 ปานชีวา ชัยศรีสวัสดิ์ ม.6/1 14 - -
11 พิชญ์สินี คำลา ม.6/1 15 - -
12 โรสิยา ไทยดำรงศ์ ม.6/1 16 - -
13 วริศรา เพียรประกอบกิจ ม.6/1 17 - -
14 ปฐมพงศ์ สิงหนาท ม.6/1 2 - -
15 กาญจนชาติ ผิวนวล ม.6/1 19 - -
16 สุนันทา ดาวประกายสี ม.6/1 20 - -
17 กฤติพงษ์ ไพรคุ้มครอง ม.6/1 3 - -
18 จิรภัทร ยอดสุริยะ ม.6/1 21 - -
19 ปาณิสรา ชัยนำบิน ม.6/1 22 - -
20 ปุณณวิช แก้วทะวัน ม.6/1 4 - -
21 กษมา แสงเฮ่อ ม.6/1 23 - -
22 แคทรีน ชัยมงคลธรรม ม.6/1 24 - -
23 ณัฐนพิน สุดก้องไพร ม.6/1 25 - -
24 เนตรเพชร นภาสกุลรัตน์ ม.6/1 26 - -
25 อมฤตยา วิทยวราวัฒน์ ม.6/1 27 - -