ลำดับ ชื่อ-สกุล     วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 กันตวิชญ์ ฤทธาเกริกไกล ม.5/1 1 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:18 น. คอมพิวเตอร์โอลิมปิค
2 นัทธวัฒน์ สีทา ม.5/1 2 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:17 น. คลินิกเสมารักษ์
3 วุฒิภัทร กันชนะ ม.5/1 8 31 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. สภานักเรียน
4 สิรวิชญ์ แปงมูล ม.5/1 9 - -
5 อชิระ เเสนจันทร์ ม.5/1 3 - -
6 จันทร์เจ้า วนากาญจน์ ม.5/1 10 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:26 น. คลินิกเคมี
7 จิรัชยา พงศ์รัตน ม.5/1 11 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
8 ณกมล สงศิริ ม.5/1 12 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:13 น. คลินิกเสมารักษ์
9 ถิรดา กังวาลไพร ม.5/1 13 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:26 น. บูรณาการวิทยาศาสตร์
10 นรีกานต์ กูลพรม ม.5/1 14 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:29 น. Biology olympiad (โอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา)เฉพาะสายวิทย์
11 นาฎนรี วงค์ส่วย ม.5/1 15 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:26 น. บูรณาการวิทยาศาสตร์
12 บัวบูชา แสนวิชัย ม.5/1 16 31 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. สภานักเรียน
13 บุญญาลักษณ์ บุญมาดง ม.5/1 17 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:00 น. คลินิกเคมี
14 ธัญพิชชา กวางทู ม.5/1 19 31 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. สภานักเรียน
15 ภูมิรพี ยาวิชัย ม.5/1 4 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:18 น. Crossword
16 ราชพฤกษ์ วงค์สุพรรณ ม.5/1 5 - -
17 พรชนัน ดาษดาวัลย์ ม.5/1 20 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:58 น. Biology olympiad (โอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา)เฉพาะสายวิทย์
18 พิชชาภา กิติสาร ม.5/1 21 23 พ.ค. 2566 เวลา 14:35 น. คลินิกเสมารักษ์
19 ภิรัญญา ไพรคุ้มครอง ม.5/1 22 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:58 น. Biology olympiad (โอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา)เฉพาะสายวิทย์
20 ภูมินันท์ สุเมธีธิกุล ม.5/1 23 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:30 น. Biology olympiad (โอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา)เฉพาะสายวิทย์
21 รัฐรพี สินวีรุทัย ม.5/1 6 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. บาสเกตบอล
22 กัญญาภัค ฟักแก้ว ม.5/1 24 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ถ่ายภาพ
23 ภคพร ชูเกียรติ ม.5/1 25 31 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. สภานักเรียน
24 ชนนิกานต์ อุทัยศรี ม.5/1 26 31 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. สภานักเรียน
25 ณิชาภัทร ปูนมาก ม.5/1 27 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:31 น. Biology olympiad (โอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา)เฉพาะสายวิทย์
26 ณัฐทพันธ์ เทียนประพันธ์ ม.5/1 7 - -
27 ชนิฎาพร เซ่งเฮ่อ ม.5/1 28 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:03 น. คลินิกเคมี
28 มาเรีย ประทีปพจน์ ม.5/1 29 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:02 น. คลินิกเคมี