ลำดับ ชื่อ-สกุล     วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 อภินัทธ์ บัวเย็น ม.4/1 1 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
2 กมลพรรณ ตาไฝ ม.4/1 5 - -
3 ชุตินันท์ สุขคีรี ม.4/1 6 - -
4 ญาณิศา ราชคง ม.4/1 7 - -
5 ดารารัตน์ สุขาวรรณ ม.4/1 8 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
6 ธัญชนก มีมาเมิน ม.4/1 9 - -
7 นันท์ชนก อินตา ม.4/1 10 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
8 นาขวัญ พงศ์ขจรไพโรจน์ ม.4/1 11 - -
9 นาถรดา วิษณุกรรม ม.4/1 12 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
10 วรรณวลี นนทิภาวณิชย์ ม.4/1 13 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
11 วริศรา กาญจนไกรสร ม.4/1 14 - -
12 รัณฬฎา โมลา ม.4/1 15 - -
13 ฮัซวานี่ อร่ามวงค์ ม.4/1 16 - -
14 ศุภิสรา ไชยมงคล ม.4/1 17 - -
15 วิน เพทาย ปนติ๊บ ม.4/1 2 - -
16 ธนพร จินดารัตน์ ม.4/1 18 - -
17 เขมิสรา บัญชาบันลือยศ ม.4/1 19 - -
18 สุชัญญา ประพฤทธ์วณิชา ม.4/1 20 - -
19 รัศมี แซ่โฮ้ ม.4/1 21 - -
20 วรดา ใฝ่ยิ่งยศ ม.4/1 22 - -
21 สุพรรษา ชาติบรรจง ม.4/1 23 - -
22 ธนพล ตามสัตย์ ม.4/1 3 - -
23 สราวุฒิ เจตนาดำรง ม.4/1 4 - -
24 กริษฐา ฝั้นคำสาย ม.4/1 24 - -
25 จีรวรรณ วงศ์ศิลป์ ม.4/1 25 - -
26 จุฑามาศ ศรีมาลี ม.4/1 26 - -
27 ณัฐชยา เพียรประกอบกิจ ม.4/1 27 - -
28 ศศิทินธ์ กระจ่างไพร ม.4/1 28 - -
29 อรณิชา ประจักษ์เมธี ม.4/1 29 - -
30 ไอริน คิดประสิทธิ์ศิลป์ ม.4/1 30 - -