ลำดับ ชื่อ-สกุล     วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 ชญานนท์ ดาวกลางไพร ม.3/1 1 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:30 น. งานกราฟิก
2 ญาณกวี ศรีใจ ม.3/1 2 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:30 น. งานกราฟิก
3 ณชพล ปินตาแก้ว ม.3/1 3 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:11 น. ดนตรีไทย
4 แดนดิน วนากาญจน์ ม.3/1 4 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:37 น. งานกราฟิก
5 ทีปกร ศิริทิพย์ ม.3/1 5 - -
6 บุณยกร บุญวัฒน์ ม.3/1 6 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:34 น. งานกราฟิก
7 เผ่าพล เผ่าพันธุ์เหนือ ม.3/1 7 22 พ.ค. 2566 เวลา 08:00 น. งานกราฟิก
8 พีรวิทย์ ปริสาวงศ์ ม.3/1 8 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
9 ยศกร วรรณวงศ์ ม.3/1 9 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:42 น. งานกราฟิก
10 วรปรัชญ์ ปูนมาก ม.3/1 10 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:30 น. งานกราฟิก
11 วรปรัชญ์ ทัดทูน ม.3/1 11 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
12 ชนัญญา อาโน ม.3/1 13 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:01 น. ดนตรีไทย
13 ญาณิศา อินทะลา ม.3/1 14 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:59 น. งานกราฟิก
14 ณัฐณิชา คำแหลง ม.3/1 15 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
15 ณิชมน วิชชโลกา ม.3/1 16 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:01 น. ดนตรีไทย
16 ธัญชนก คำอ้าย ม.3/1 17 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. นาฏศิลป์
17 นงณภัส ผัดตันตุ่น ม.3/1 18 - -
18 นันทภัค กิตติมา ม.3/1 20 - -
19 พรชนก สมบัติพนา ม.3/1 21 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:12 น. In my Art
20 แพรวพิชชา กุโพณ ม.3/1 22 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. นาฏศิลป์
21 ภณิชารีย์ ณ น่าน ม.3/1 23 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
22 ภูวษา วิริยะภาพ ม.3/1 24 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
23 มัธวา มหาวัน ม.3/1 25 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:02 น. งานกราฟิก
24 วรัญญา อมรใฝ่ประยูร ม.3/1 26 22 พ.ค. 2566 เวลา 15:42 น. งานกราฟิก
25 วาสินี ถาทวี ม.3/1 27 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
26 สุธาสินี รัตนบรรพตศรี ม.3/1 28 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:07 น. ดนตรีไทย
27 อรัชพร มานะบุตร ม.3/1 29 - -
28 อันนา ยวงศิริ ม.3/1 30 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
29 เด็กหญิงณัฐฤกตา รักเรียน ม.3/1 29 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:00 น. งานกราฟิก
30 อภิกษณา ตระการดงไพร ม.3/1 30 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:52 น. นาฏศิลป์