ลำดับ ชื่อ-สกุล     วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 กรรณวิชญ์ พันธุรักษ์ ม.2/1 1 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:16 น. English is fun
2 ชนะชาติ ผิวนวล ม.2/1 2 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:03 น. คณิตศิลป์
3 ต้นบุญ โลมากูล ม.2/1 3 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
4 ธนวัฒน์ ดวงเพ็ชร ม.2/1 4 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:44 น. Crossword
5 นราวิชญ์ สุวรรณพรหม ม.2/1 5 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:45 น. Crossword
6 บัณณพนต์ วังมูล ม.2/1 6 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:57 น. คณิตศิลป์
7 รัฐธรรมนูญ ตุ่นแก้ว ม.2/1 7 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:03 น. คณิตศิลป์
8 ศิรสิทธิ์ ครรชิตงามพันธ์ ม.2/1 8 25 พ.ค. 2566 เวลา 21:50 น. นักวิทยาศาสตร์น้อย
9 ศุภสิน มงคลเจริญฤทธิ์ ม.2/1 9 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:16 น. English is fun
10 อัฑฒ์ วนาสถิตย์ ม.2/1 10 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:45 น. Crossword
11 อิสสโร ดีหอม ม.2/1 11 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:45 น. Crossword
12 เขมิกา คำปัน ม.2/1 12 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:11 น. English is fun
13 ชาณิสา ขาวสะอาด ม.2/1 13 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
14 ณฤดี เรือนเถิน ม.2/1 14 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:43 น. Science & Cactus
15 ณัฏฐณิชา จันทร์งาม ม.2/1 15 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:56 น. เส้นสายลายปัก
16 ณัฏฐนรี ชนะบูรณ์ ม.2/1 16 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:45 น. Eng breaking.
17 ณิชกานต์ นาโควงค์ ม.2/1 17 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:55 น. เส้นสายลายปัก
18 ณิชาภา พนาพงศ์ไพร ม.2/1 18 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:01 น. คณิตศิลป์
19 ธรรมธิดา บุญสุทธิ์ ม.2/1 19 22 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. ชาวธนาคาร
20 นารดา สะน้อ ม.2/1 20 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:33 น. English is fun
21 นิศาชล เบญจคีรี ม.2/1 21 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:41 น. Crossword
22 ปิยกาญจน์ แปงมูล ม.2/1 22 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:58 น. คณิตศิลป์
23 ภัทรวลัญช์ วรสาร ม.2/1 23 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:41 น. Crossword
24 ลัลน์ลลิต อมรใฝ่ยุทธนา ม.2/1 24 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:16 น. English is fun
25 ศศิ ถิ่นวนา ม.2/1 25 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:56 น. เส้นสายลายปัก
26 สรัญญา เพ็ชรกุล ม.2/1 26 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:29 น. Eng breaking.
27 สุภาพิชญ์ แสงแก้ว ม.2/1 27 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:43 น. Science & Cactus
28 อชิรญา แพงไธสงค์ ม.2/1 28 23 พ.ค. 2566 เวลา 15:02 น. Crossword
29 อวิกา มงคลวิไล ม.2/1 29 22 พ.ค. 2566 เวลา 16:29 น. Science & Cactus
30 อัญชลีพร สันโดษ ม.2/1 30 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:29 น. English is fun