ลำดับ ชื่อ-สกุล     วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 วรสรณ์ วัฒนดิลกสกุล ม.1/1 12 22 พ.ค. 2566 เวลา 08:31 น. A-math สมการหรรษา
2 วัชรวีร์ การานา ม.1/1 13 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:48 น. Sodoku ม.ต้น
3 อัสนีย์ รุ้งประนมกร ม.1/1 14 22 พ.ค. 2566 เวลา 08:33 น. A-math สมการหรรษา
4 กรวรรณ ดวงใจเอก ม.1/1 15 22 พ.ค. 2566 เวลา 14:59 น. คณิตศิลป์เส้นด้าย ม.ต้น
5 จิรภิญญา เตียงศรี ม.1/1 16 22 พ.ค. 2566 เวลา 08:30 น. A-math สมการหรรษา
6 ชนาภา อินดาวงศ์ ม.1/1 17 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:08 น. Crossword
7 ชาลิสา เจนเจริญเกียรติ ม.1/1 18 23 พ.ค. 2566 เวลา 15:05 น. A-math สมการหรรษา
8 โชติกานต์ สารียอด ม.1/1 19 22 พ.ค. 2566 เวลา 16:22 น. A-math สมการหรรษา
9 โชษิตา นามวงค์ ม.1/1 20 23 พ.ค. 2566 เวลา 08:41 น. A-math สมการหรรษา
10 ญาณิศา แก้วทอง ม.1/1 21 23 พ.ค. 2566 เวลา 15:43 น. STEM
11 นภัสสร ไพรสุดาวงษ์ ม.1/1 22 22 พ.ค. 2566 เวลา 11:44 น. คิดเลขเร็ว
12 ปุริมปรัชญ์ พันกับ ม.1/1 23 22 พ.ค. 2566 เวลา 08:29 น. A-math สมการหรรษา
13 พลอยพิศุทธ์ ปันล้อม ม.1/1 24 22 พ.ค. 2566 เวลา 16:26 น. A-math สมการหรรษา
14 พิมพ์ชนก ทาทะลักษณ์ ม.1/1 25 23 พ.ค. 2566 เวลา 16:58 น. LCA ลดใช้พลังงาน
15 รัณญ์รชา ทองประดิษฐ์ ม.1/1 26 22 พ.ค. 2566 เวลา 09:39 น. Science & Cactus
16 วรัญญา กาญจนไกรสร ม.1/1 27 22 พ.ค. 2566 เวลา 14:59 น. คณิตศิลป์เส้นด้าย ม.ต้น
17 ศศิประภา มูลถา ม.1/1 28 23 พ.ค. 2566 เวลา 15:05 น. A-math สมการหรรษา
18 อัฐภิญญา อุลลา ม.1/1 29 22 พ.ค. 2566 เวลา 06:04 น. ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟน
19 ไอริณ ขันต์เขียว ม.1/1 30 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:00 น. ติ่งเกาหลีหนีเที่ยว
20 ชยานันต์ ภรณ์โลกา ม.1/1 1 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:57 น. A-math สมการหรรษา
21 ณเดชน์ กันธิยะ ม.1/1 2 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:10 น. Sodoku ม.ต้น
22 ณภัทร จันทร์ครู ม.1/1 3 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:31 น. Sodoku ม.ต้น
23 เตชินท์ วงศ์น้อย ม.1/1 4 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:58 น. กีฬาฟุตซอล
24 ธนกฤต อภิวงค์ ม.1/1 5 23 พ.ค. 2566 เวลา 06:42 น. YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น
25 ปณชัย เอกกุล ม.1/1 6 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:48 น. Sodoku ม.ต้น
26 ปวริส อุทกวาทิน ม.1/1 7 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:34 น. A-math สมการหรรษา
27 ปองคุณ ปวนปันมา ม.1/1 8 22 พ.ค. 2566 เวลา 07:39 น. Sodoku ม.ต้น
28 พิชชากร ปวงคำ ม.1/1 9 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:58 น. Sodoku ม.ต้น
29 ยุทธนาวี สกุลประกายพร ม.1/1 10 22 พ.ค. 2566 เวลา 05:53 น. Sodoku ม.ต้น
30 รัฐศาสตร์ เบญจคีรี ม.1/1 11 22 พ.ค. 2566 เวลา 17:43 น. YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น