ที่ ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
1 ภีมวายุ ธรรมเนียมต้น ม.6/2 1
2 วริทธิ์ธร สวาสดิ์ญาติ ม.6/2 2
3 สารัช คำมงคล ม.6/2 3
4 กนกพิชญ์ สาธิพา ม.6/1 5
5 จิรัชญา มาชื่น ม.6/1 6
6 ชนัญธิดา แรดสมศรี ม.6/1 7
7 ชนาภัทร เหล่าวนาสณฑ์ ม.6/1 8
8 ชัญญา สุริยวงศ์ ม.6/1 9
9 ชารีฟาห์ ถาทวี ม.6/1 10
10 ฐิติพร ติ๊บจ๊ะ ม.6/1 11
11 นภัสสร ทะสุใจ ม.6/1 12
12 ปัญญพันธุ์ ตันกุล ม.6/1 13
13 ปานชีวา ชัยศรีสวัสดิ์ ม.6/1 14
14 พิชญ์สินี คำลา ม.6/1 15
15 พิมพ์วลัธช์ พะยอมดง ม.6/2 14
16 ภิรัญญา แน่นแหน้ ม.6/2 15
17 รมิดา วนาสถิตย์ ม.6/2 16
18 โรสิยา ไทยดำรงศ์ ม.6/1 16
19 วริศรา เพียรประกอบกิจ ม.6/1 17
20 อรนรินทร์ สืบเชื้อเชียรกุล ม.6/2 17
21 อริสรา บุญชู ม.6/2 18
22 ณัฐภัทร ศรีพนมธรรม ม.6/9 2
23 ณัฐภัทร ปันศิริ ม.6/7 1
24 วรภพ มีศรี ม.6/9 3
25 วัชรินทร์ ปิยะรัตน์ ม.6/2 4
26 กชกร ปุกแถ้ม ม.6/10 41
27 ประภาศรี แฮทู ม.6/5 17
28 นางสาวพิชชาพร สุโขดม ม.6/10 14
29 อัมไพ สุนามถาวร ม.6/2 20
30 ปฐมพงศ์ สิงหนาท ม.6/1 2
31 ยุทธศาสตร์ หวานซึ้ง ม.6/2 5
32 เจตนิภัทธ์ ก๋องชัย ม.6/2 7
33 สุธินันท์ รุ้งรังสรรค์ ม.6/7 2
34 กชกร มุสิกะโปดก ม.6/2 21
35 กาญจนชาติ ผิวนวล ม.6/1 19
36 พฤกษา กุณต๊ะคำ ม.6/9 27
37 ภัทรวดี เสถียรชัยภักดิ์ ม.6/2 16
38 ชนันญภัค ใฝ่เวลาดี ม.6/2 22
39 สุนันทา ดาวประกายสี ม.6/1 20
40 กฤติพงษ์ ไพรคุ้มครอง ม.6/1 3
41 นายณัฐวัตร หอมขจร ม.6/2 8
42 พชร ทนานัน ม.6/9 4
43 วชิราวุธ เรืองแดง ม.6/2 9
44 กชมน สุจรัสวสินกุล ม.6/2 23
45 ณัฐณิชา ลำคุ้มครองโชค ม.6/3 17
46 กัญจน์ ประสานโชคช่วย ม.6/2 10
47 กนกพร ปัญญาฤทธิรงค์ ม.6/10 43
48 ปุญญพัฒน์ เดียวสกุล ม.6/4 3
49 พัทธดนย์ จำรัส ม.6/5 7
50 จิรภัทร ยอดสุริยะ ม.6/1 21
51 ปรียาภรณ์ ทองบุญ ม.6/2 22
52 ภัทรพร สุนิธิพรสกุล ม.6/10 25
53 มิณตญา กัณฑา ม.6/2 25
54 วรัชยา เสือจันทร์ ม.6/2 26
55 สุชานันท์ หลวงมะลิ ม.6/2 23
56 อภิสรา คงดำ ม.6/6 17
57 กิตติทัต อาสาไพร ม.6/3 1
58 ชนสรณ์ ยุซอ ม.6/7 5
59 เหมันต์ ประวัง ม.6/2 11
60 สิริพร เกษมวนาศิริ ม.6/4 24
61 เดวิทย์ บงกชสุดเฉลา ม.6/9 6
62 พลวรรธน์ แก้ววงค์วาล ม.6/9 8
63 สพล ราตรีสุข ม.6/5 9
64 ปาณิสรา ชัยนำบิน ม.6/1 22
65 อัยย์รินดา ใจมะโน ม.6/5 33
66 ธมนวรรณ ภิรมย์ไพร ม.6/2 28
67 เจตน์ เจ้าดูรี ม.5/3 1
68 ณฐพล สนิทชาติ ม.5/3 2
69 ธนพนธ์ สิริกรธนา ม.5/3 3
70 สิรวิชญ์ แปงมูล ม.5/1 9
71 อชิระ เเสนจันทร์ ม.5/1 3
72 นิรดา ยารวง ม.5/3 12
73 รุจิดา ไตรรัตนมงคล ม.5/3 14
74 ณภัทร ก้องพนาพร ม.5/9 2
75 ลักษิกา ษมาจิตรสุริยา ม.5/5 12
76 วชิรญาณ์ สุนันทา ม.5/3 20
77 กฤตเมธ ผาติสถิตชัย ม.5/7 2
78 ณัฐวุฒิ ไพรสำราญรุ่ง ม.5/5 2
79 ธนพงศ์ สิริกรธนา ม.5/3 4
80 ศุภฤกษ์ ชะนาลา ม.5/8 2
81 อนุวัฒน์ สานเเสงทอง ม.5/10 3
82 อภิบาล ครรชิตงามพันธ์ ม.5/6 5
83 กุลณัฐ พลประดิษฐ์ ม.5/2 7
84 ขวัญภิรมณ์ มณีนิติกร ม.5/3 22
85 ณัฐนนท์ คำเเหลง ม.5/3 5
86 ทินภัทร เพียรฉลาด ม.5/4 3
87 พลภูมิ พลนามอินทร์ ม.5/9 3
88 พันธุ์ธัช นำชัยทศพล ม.5/3 6
89 จันทพร อัมพรพันธ์นาค ม.5/8 20
90 สุพิชฌาย์ สิริชลทรัพย์ ม.5/2 11
91 วนาวรรณ บุญพิทักษ์ ม.5/3 27
92 สุธิดา แก้วทอเเสง ม.5/3 28
93 ณัฐชนน งอกงาม ม.5/6 8
94 ธัชพล สีสุข ม.5/10 5
95 ราชพฤกษ์ วงค์สุพรรณ ม.5/1 5
96 เขมิกา รัตนา ม.5/3 29
97 ปานฤทัย แก้วธิวัง ม.5/3 30
98 ธนัท สุพงศ์พันธ์ ม.5/11 2
99 เมธัส ไผ่โกวิทวงศ์ ม.5/7 5
100 วชิรญาณ เลิศนวรัตน์ ม.5/9 4