การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนม ผู้เรียนจะเลือกลงทะเบียนได้ 1 คน ต่อ 1 กิจกรรม เท่านั้น ถ้าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้

เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 22 พ.ค. 2566, เวลา 08:00 น.

ขยายเวลา ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 26 พ.ค. 2566, เวลา 16:00 น.

นักเรียนที่ไม่มีชุมนุม จะไม่ผ่านกิจกรรม และไม่จบหลักสูตร

รหัส ชื่อกิจกรรม รับ ลงทะเบียน/รายชื่อ เงื่อนไขพิเศษ/คุณสมบัติ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1 Sodoku ม.ต้น
[ครูจุฑารักษ์ ประดับภูทอง]
ห้อง ห้อง 314
23 /23
2 Learning English with songs
[ครูลัดดา ธาราวนาพิทักษ์]
ห้อง ห้อง 113
23 /23
3 คอมพิวเตอร์โอลิมปิค
[ครูสมชาติ แผ่อำนาจ]
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3
23 /23
4 ช่างไฟฟ้า
[ครูสมภพ บุญศิริรัช]
ห้อง งานไฟฟ้า
23 /23
5 กีฬาฟุตซอล
[ครูสันชัย อุ่นแก้ว]
ห้อง สนามฟุตซอล
23 /23
6 ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟน
[ครูนิธิกร นุภาดี]
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
23 /23
7 Biology olympiad (โอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา)เฉพาะสายวิทย์
[ครูอัธยา? เกลี้ยกล่อม]
ห้อง ห้อง 221
5 /23
8 งานกราฟิก
[ครูยุพา ปินตา]
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์4
22 /23
9 Plans : Goes (เตรียมตัวออกเดินทางได้)
[ครูอภิสิทธิ์ เพ็ญจิตต์]
ห้อง ห้องอาเซียน
23 /23
10 จักสานหรรษา
[ครูเจริญ ปัญญาโพธิกุล]
ห้อง ห้องช่างยนต์
23 /23
11 YC เพื่อนที่ปรึกษา ม.ปลาย
[ครูวรีรัตน์ นายหงษ์]
ห้อง ห้องแนะแนว
23 /23
12 คณิตศาสตร์กับOrigami
[ครูจันทร์วิภา ขันธ์ศรี]
ห้อง ห้อง 116
23 /23
13 คณิตศิลป์
[ครูเกศสินีย์ ยาวงค์]
ห้อง อาคาร 3
23 /23
14 Sudoku ม.ปลาย
[ครูสุขเกษม แก้วไทรหงวน]
ห้อง ห้อง 316
24 /23
15 คณิตศาสตร์หรรษา
[ครูเรณู ปริสาวงศ์]
ห้อง ห้อง 313
0 /23
16 คิดเลขเร็ว
[ครูดำรงพล สิงห์แก้ว]
ห้อง ห้อง 315
23 /23
17 A-math ม.ปลาย
[ครูเนติมา แพงไธสงค์]
ห้อง ห้อง 314
1 /23
18 A-math สมการหรรษา
[ครูศศิกานต์ แสนจันทร์]
ห้อง ห้อง 314
20 /23
19 บาสเกตบอล
[ครูณัฏฐ์ นิยมรัตน์]
ห้อง โรงยิมพลศึกษา
23 /0 นักเรียนกลุ่มเฉพาะ
20 English Entertainment
[ครูสุรชัย ติ๊บคำ]
ห้อง ห้อง 334
23 /23
หน้า 1 || หน้า 2 || หน้า 3 || หน้า 4 || หน้า 5 ||