มุฑิตาจิต คุณครูรสมาลิน จิตสวว่าง

“คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์ กิตติสถาพร คุณากรสถิตกาล” คุณครูรสมาลิน จิตสวว่าง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

กำหนดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” กำหนดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ต่อเนื่องไปอีก จากวันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปจนถึงวันที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเทคโนโลยี

นางสาวหทัยชนก พึ่งเสมา และนางสาวพรชนก ชงโคสุดโสภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเทคโนโลยี ครูที่ปรึกษา นายสมชาติ แผ่อำนาจ , นายนิธิกร นุภาดี ในการประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2564

การงดให้บริการสถานที่ภายในโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

ประกาศ การงดให้บริการสถานที่ภายในโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูแลผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันที่ 27 , 29 , 30 กรกฎาคม 2564

ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันที่ 27 , 29 , 30 กรกฎาคม 2564 บนมาตรการ 2 ลด งด 3 ….. ด้วยความห่วงใย. ❤️ …. โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ##โลกเปลี่ยน การเรียนรู้เปลี่ยนในสถานการณ์โควิด-19  

ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ….…..จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ในระบบ Google Classroom สำหรับนักเรียนชั้นม.๑ – ม.๖ (ทุกระดับชั้น) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ … เปิดการเรียนการสอนในชั้นเรีียนปกติแบบ On-Site ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

รางวัลชมเชยการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี2564

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศีกษา” ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี2564 GLOBE Student Research Competition 2021 ด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

1 2 3 6