รางวัลเหรียญทอง (ชมเชย) ในการแข่งขันการนำเสนอด้วยวาจาการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา(Student STEM Project Contest)

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศีกษา” ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.ปราณปรียา เซี่ยงฉิน
ด.ญ.นรีกานต์​ กูลพรม
ด.ญ.ขวัญ​จิ​รา ​พงศ์​ไพร​สกุล
นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่3/1
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางเฉิดฉันท์ คงความซื่อและนายนิธิกร นุภาดี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ชมเชย) ในการแข่งขันการนำเสนอด้วยวาจาการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา(Student STEM Project Contest)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย