รางวัลชมเชยการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี2564

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศีกษา”
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย

ในการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี2564
GLOBE Student Research Competition 2021
ด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)