รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “จิตอาสาในดวงใจ”

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอชิรญา แพงไธสงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “จิตอาสาในดวงใจ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ จัดโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม