รับเข็มเชิดชูเกียรติวิทยากรแกนนำ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding Core Trainer : CCT)

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ขอแสดงความยินดีกับ นายสมชาติ แผ่อำนาจ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติวิทยากรแกนนำ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding Core Trainer : CCT) ของ สพฐ. และ สสวท.