รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ขอแสดงความยินดีกับ นางวิภารัตน์ กันทะมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ในโอกาสได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2565 จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย