รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ขอแสดงความยินดีกับ นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” และ นางพิมพ์พรรณ มาหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ให้เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด