ประเมินการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายกิตินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และคดี และนางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขต กลุ่มดอยช้าง ซึ่งประกอบด้วย นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”, นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และนายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ณ ห้องประชุมฉัตรนพรัตน์ โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”