ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564

  1. ด้วยโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 เป็นจำนวนมาก จนทำให้จำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนเกินแผนการรับนักเรียนตามที่โรงเรียนได้ประกาศไว้ ทางโรงเรียนจึงขอประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 โดยเพิ่มเติมจากประกาศโรงเรียน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา