ประกาศผล การแข่งขันออกแบบปกบันทึกการอ่าน


ชนะเลิศ นายพีรพัฒน์ รัตนชัย
รองชนะเลิศ อันดับ1 นายสิทธิโชค ษมาจิตเลิศ
รองชนะเลิศ อันดับ2 น.ส.ภัทรนิษฐ์ สุขเกษม