ติดตามงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

วันนี้ 8 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับคณะติดตามงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) นำโดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี