กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 2564

โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” โดยนายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้งานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2564