ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการ

นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ

นายนิคม สิงห์สูตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
นางสาวพิกุล วงศ์แสน
รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายวิทยา ปริสาวงศ์
รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสิทธิชัย ทองจันดี
รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงบประมาณและการเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสุพิชาติ บุญศิริรัช
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางพัชรา ไชยพันธ์
นางพิมพกานต์ ขาวสะอาด
นายสุวิทย์ นวชีพเจริญ
นางสายรุ้ง บุญเป็ง
นางสาวภัทรา กันทะคำ
นางสาวรัตนาวรรณ จงศรี
นางสาวชนิดา ผาติวโรดม
นางสาวสุมลฑา ปะละวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นายดำรงพล สิงห์แก้ว
ห้วหน้ากลุ่มสาระ
นางเนติมา แพงไธสงค์
นางจุฑารักษ์ ประดับภูทอง
นางจารุวรรณ หมายสุข
นางสุขเกษม แก้วไทรหงวน
นางเรณู ปาริสาวงศ์
นางศศิกานต์ แสนจันทร์
ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ อ่อนหวาน
นายวุฒิชัย อายุยืน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

นางเฉิดฉันท์ คงความซื่อ
ห้วหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวพิกุล วงศ์แสน
นางสาวพรพิมล วงค์น้อย
นายทนงศักดิ์ ปัญญา
นางยุพิน กองแก้ว
นางวงเดือน นาสมศรี
นายวิทยา ปริสาวงศ์
นายปรีชา ใจน่าน
นางสาวจันจิรา ทิพย์วงค์
นายพงษ์ตะวัน แสงทอง
นายอัธยา เกลี้ยกล่อม
นางสาวณิชาภัทรา บุญสุทธิ์
นางสาวพรรวินท์ หน่อจันทร
นางสาววาสนา ต๊ะยานะ

คอมพิวเตอร์

น.ส.ยุพา ปินตา
นางสาวเรณุกา โสภาลัย
นายสมชาติ แผ่อำนาจ
นางสาวนริศรา สิงห์เชื้อ
นายทรงพล สุภิมารส
นายนิธิกร นุภาดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายสิทธิชัย ทองจันดี
นายยุทติธรรม ขันติยะ
นางประทับใจ เปาหย่า
นายนัทนันท์ ซอนคำ
นายวรปรัชญ์ ครองคัมภีร์
นายศุภกิจ พึ่งบุญ
นายเสกสรรค์ เย็นสุหัส
นางสาวเสาวลักษณ์ ร่มพนาธรรม
นางสาวดาราวรรณ ศรีพันธ์
นางสาวลลิตา คำสุทธิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นายติณห์ชศิลป์ พรหมรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวกล้วยไม้ ศักดิ์ชาตรีชาญ
นางสาวไอริณ พันธ์เสนา
นายประเสริฐ เกิดมงคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวชุติมา มิ่งวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายสมชาย สุขสม
นางสาวรัตนา สกุลทอง
นายกันย์ภิรมย์ ประภาศรีเกตุ
นายมานะ ทะเลทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางนวลจันทร์ ก้างออนตา
นายเจริญ ปัญญาโพธิกุล
นายเอกชัย จีปิน
นายณรงค์ฤทธิ์ ปินตาบูรณ์
นายสมภพ บุญศิริรัช
นางดารารัตน์ คำแพง
นางสาวศศิวิมล แก่นเจิง
นางพานี เที่ยงอยู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นายสุรชัย ติ๊บคำ
หน.กลุ่มสาระ
นางสาวรสมาลิน จิตสว่าง
นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจ
นางสาวเพ็ญพิชชา อัษฎาวุธวงศกร
นางอารีวรรณ แผ่อำนาจ
ภาษาญี่ปุ่น
นางสาวปาริชาติ ใหม่จันทร์
นางศรีวิไล หมอกพายัพ
นางทิพย์ตะวัน วันใจ
ภาษาจีน
นางสาวกมลรัตน์ อุปการ
นางสาวรำไพ อุ่นเครือ
นางนิทราภรณ์ สุธาไพร
นางสาวลัดดา ธาราวนาพิทักษ์
นายศิรสิทธิ์ บุบผาเพชร
นางสาวณัฐวรรณ ปัญเจริญ
Mr.Lesego Lesia
ครูชาวต่างชาติ
นางสาวเกษณี ดวงพร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว

นางจันทนีย์ สารินจา
นายวุฒิชัย ใจสุ
นายศาสตราวุธ ประกายมณี

ลูกจ้างประจำ

นายพิชิต กันทะวงศ์
ช่างไฟฟ้า 4
นางนิตยา พิมพ์สราญ
พนักงานธุรการ 3

ลูกจ้างชั่วคราว

นางนงค์นุช จันคำมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุกฤตา ปัญจมาพรกุล
ครูอัตราจ้าง Lab boy
นางสาวฐิตินันท์ ดำรงธรรม
วิศวกรผู้ช่วย Fabrication Lab
นายชัยยงค์ เพชรรังศรี
พนักงานบริการทั่วไป
นายศุภชัย อภิวงค์
พนักงานบริการทั่วไป
นายศิระเวช จอมตระกูล
คนสวน
นายดิเรก อมรใฝ่แย้มศรี
คนสวน
นางประจิต ปัญโญ
พนักงานทำความสะอาด
นางสมศรี หลวงมะลิ
พนักงานทำความสะอาด
นายเอกราช ใฝ่ผลดี
คนสวน
นายประทวน กันยานันท์
ยามรักษาความปลอดภัย
นายชูชาติ สิงห์ตา
ยามรักษาความปลอดภัย

ฝึกศึกษาฝึกประสบการณ์

นายธีระพงษ์ เด่นโยธา
พลศึกษา
นายศุภกร ปิยะรัตน์
พลศึกษา
นางสาวนภาพร รักษาวารีเลิศ
ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุภา กิจจามงคลสกุล
ภาษาอังกฤษ
นางสาวรุ่งฤดี ป่าไม้งาม
ภาษาอังกฤษ
นางสาวใกล้รุ่ง แสงจำ
ภาษาจีน
นางสาวรวิภา นิมงคล
ภาษาจีน
นางสาวจิราพร ประจักรศิลป์
ชีววิทยา
นางสาวขวัญฤดี ดวงทิพย์
ชีววิทยา