รูปภาพกิจกรรม

พิธีปิด มอบเกียรติบัตร [กล้องครูสมชาติ] [Back To Gallery]