เอกสารเผยแพร่การเงิน ปีงบประมาณ64

เอกสารเผยแพร่ข้อมูลการเงิน ปีงบประมาณ 2564

รายงานประจำเดือนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ประจำงวด 1 ประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงานประจำเดือนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ประจำงวด 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

รายงานประจำเดือนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ประจำงวด 3 ประจำเดือนธันวาคม 2563