ลำดับ ชื่อ-สกุล     วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 นายอัครพันธ์ รัตนโกศ ม.6/1 1 27 ต.ค. 2561 เวลา 00:00 น. ยุวทหาร
2 นายกิตติพงษ์ หน่อแก้ว ม.6/1 2 27 ต.ค. 2561 เวลา 00:00 น. ยุวทหาร
3 นายศิริวัฒน์ หน่อมาลา ม.6/1 3 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:05 น. การเลี้ยงหมู
4 นางสาวกันต์นิดา คงอุป ม.6/1 4 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 น. การเลี้ยงหมู
5 นางสาวนันท์นภัส บุญสม ม.6/1 5 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:13 น. การเลี้ยงหมู
6 นางสาวลลิตวดี สิงห์สูตร ม.6/1 6 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:29 น. หุ่นยนต์ (ระบบสมองกลฝั่งตัว)
7 นางสาวมิ่งกมล ศรีมาโนช ม.6/1 7 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:56 น. การเลี้ยงหมู
8 นางสาวสุฑิชา สมหวัง ม.6/1 8 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:46 น. วิทย์บำรุงสมอง
9 นางสาวใจเจ้า เชียงการณ์ ม.6/1 9 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:02 น. การเลี้ยงหมู
10 นางสาวทินมณี ใฝ่กุศลกิจธรรม ม.6/1 10 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:57 น. การเลี้ยงหมู
11 นางสาวบุษกร หมอกมูล ม.6/1 11 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:03 น. การเลี้ยงหมู
12 นางสาวปวรรัตน์ บุญยวง ม.6/1 12 24 ต.ค. 2561 เวลา 17:49 น. YC:เพื่อนที่ปรึกษา
13 นางสาวศุทธินี จิตตาดู ม.6/1 13 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:58 น. การเลี้ยงหมู
14 นางสาวสิริรัตน์ ปุรณะวิทย์ ม.6/1 14 24 ต.ค. 2561 เวลา 17:49 น. YC:เพื่อนที่ปรึกษา
15 นางสาวคริสต์มาส มิ่งศรีสุข ม.6/1 15 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:43 น. วิทย์บำรุงสมอง
16 นางสาววริศรา อำพันฉาย ม.6/1 16 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:06 น. วิทย์บำรุงสมอง