ลำดับ ชื่อ-สกุล     วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 นายณตฐพล คำทาง ม.5/1 1 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:44 น. สนุกคิด สนุกวิทย์กับโครงงานวิทย์ฯ
2 นายรัฐธิปัตย์ สินวีรุทัย ม.5/1 2 24 ต.ค. 2561 เวลา 01:09 น. วิทย์บำรุงสมอง
3 นายฌานันท์ ศิริมาศ ม.5/1 3 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:48 น. วิทย์บำรุงสมอง
4 นายพีนพัฒน์ พิทักษ์ ม.5/1 4 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:47 น. วิทย์บำรุงสมอง
5 นางสาวกรรณิกา พุทธวงศ์ ม.5/1 5 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:43 น. สนุกคิด สนุกวิทย์กับโครงงานวิทย์ฯ
6 นางสาวจิรัชยา ศรีมาลี ม.5/1 6 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:43 น. สนุกคิด สนุกวิทย์กับโครงงานวิทย์ฯ
7 นางสาวโชติกา สารียอด ม.5/1 7 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:42 น. สนุกคิด สนุกวิทย์กับโครงงานวิทย์ฯ
8 นางสาวภัคจิรา เรืองแดง ม.5/1 8 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:02 น. ดาราศาสตร์
9 นางสาววริศรารักษ์ ต้นสุวรรณ์ ม.5/1 9 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:12 น. สนุกคิด สนุกวิทย์กับโครงงานวิทย์ฯ
10 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง ม.5/1 10 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:04 น. สนุกคิด สนุกวิทย์กับโครงงานวิทย์ฯ
11 นางสาวณัฐนรี กันหม่อง ม.5/1 11 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:13 น. สนุกคิด สนุกวิทย์กับโครงงานวิทย์ฯ
12 นางสาวธัญลักษณ์ อินตา ม.5/1 12 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:19 น. สนุกคิด สนุกวิทย์กับโครงงานวิทย์ฯ
13 นางสาวพัสวี สุรินทร์ ม.5/1 13 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:03 น. สนุกคิด สนุกวิทย์กับโครงงานวิทย์ฯ
14 นางสาวสุทธิดา ดลราศรี ม.5/1 14 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:02 น. ดาราศาสตร์
15 นางสาววรรัตน์ พุทธานุเสกสรร ม.5/1 15 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:41 น. สนุกคิด สนุกวิทย์กับโครงงานวิทย์ฯ
16 นางสาวชฏาพร งามประดับศรี ม.5/1 16 24 ต.ค. 2561 เวลา 12:46 น. Fut Fit For Fun
17 นางสาวธราพร จันจาเร ม.5/1 17 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:22 น. Science Lab
18 นางสาวบุญทิพย์ ใฝ่เอกภพ ม.5/1 18 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:23 น. Science Lab
19 นางสาวพิมพลอย องศ์มน ม.5/1 19 24 ต.ค. 2561 เวลา 10:47 น. ดาราศาสตร์
20 นางสาวภัทรีญา สรณะ ม.5/1 20 24 ต.ค. 2561 เวลา 05:20 น. ดาราศาสตร์