ลำดับ ชื่อ-สกุล     วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 นายจิรายุตม์ มโนวงศ์ ม.4/1 1 11 พ.ค. 2561 เวลา 00:00 น. บูรณาการโครงงาน
2 เด็กชายกิตติภพ ปัญญาโปร่ง ม.4/1 2 11 พ.ค. 2561 เวลา 00:00 น. บูรณาการโครงงาน
3 นายพงษ์ศักดิ์ แสวงเสริมศิริ ม.4/1 3 11 พ.ค. 2561 เวลา 00:00 น. บูรณาการโครงงาน
4 นางสาวฉัตรพร นิเท ม.4/1 4 11 พ.ค. 2561 เวลา 00:00 น. บูรณาการโครงงาน
5 นางสาวณัฐธยาณ์ สุระวัง ม.4/1 5 11 พ.ค. 2561 เวลา 00:00 น. บูรณาการโครงงาน
6 นางสาวณัฐนรี ผ่องพันธ์ ม.4/1 6 11 พ.ค. 2561 เวลา 00:00 น. บูรณาการโครงงาน
7 นางสาววรินธร ธิตา ม.4/1 7 11 พ.ค. 2561 เวลา 00:00 น. บูรณาการโครงงาน
8 นางสาวศศินันท์ วงศ์เกสร ม.4/1 8 11 พ.ค. 2561 เวลา 00:00 น. บูรณาการโครงงาน
9 นางสาวสุชาริณีย์ ใฝ่สำเริงชื่น ม.4/1 9 11 พ.ค. 2561 เวลา 00:00 น. บูรณาการโครงงาน
10 นางสาวภัทราพร ปันติสวัสดิ์ ม.4/1 10 11 พ.ค. 2561 เวลา 00:00 น. บูรณาการโครงงาน
11 นางสาวรักษิณา จันทร์ทิพย์ ม.4/1 11 11 พ.ค. 2561 เวลา 00:00 น. บูรณาการโครงงาน
12 เด็กหญิงลักษิกา ษมาชัยอนันต์ ม.4/1 12 11 พ.ค. 2561 เวลา 00:00 น. บูรณาการโครงงาน