ลำดับ ชื่อ-สกุล     วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 เด็กชายคุโณดม บุญวัฒน์ ม.3/1 1 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:58 น. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
2 เด็กชายฉันทัช คำมงคล ม.3/1 2 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:26 น. ภาษาญี่ปุ่นหรรษา
3 เด็กชายนันทิพัฒน์ สมด้วง ม.3/1 3 11 พ.ค. 2561 เวลา 00:00 น. ดนตรีสากล
4 เด็กชายพงศ์พล กลิ่นหอม ม.3/1 4 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:14 น. ช่างไฟ
5 เด็กหญิงจินต์จุฑา ชูเกียรติ ม.3/1 5 24 ต.ค. 2561 เวลา 11:00 น. A - Math ม.ต้น
6 เด็กหญิงณิชาภัทร บุญทิ ม.3/1 6 24 ต.ค. 2561 เวลา 04:38 น. คิดเลขเร็ว ม.ต้น
7 เด็กหญิงธนภรณ์ ทาทะลักษณ์ ม.3/1 7 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:27 น. คิดเลขเร็ว ม.ต้น
8 เด็กหญิงธันวพร ไทยตรง ม.3/1 8 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:32 น. English Conversation
9 เด็กหญิงธิฐิพร วรรณพนา ม.3/1 9 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:51 น. English Conversation
10 เด็กหญิงปพิชญา วงศ์น้อย ม.3/1 10 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:02 น. เกมไทยสารพันหรรษา
11 เด็กหญิงพรนภัส ปันโย ม.3/1 11 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:51 น. English Conversation
12 เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันใจ ม.3/1 12 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:05 น. เกมไทยสารพันหรรษา
13 เด็กหญิงเพชรรัตน์ พลประดิษฐ์ ม.3/1 13 24 ต.ค. 2561 เวลา 05:41 น. คิดเลขเร็ว ม.ต้น
14 เด็กหญิงฟาริดา ครรชิตงามพันธ์ ม.3/1 14 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:51 น. English Conversation
15 เด็กหญิงภัทธนันทน์ ป่งแก้ว ม.3/1 15 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:01 น. คิดเลขเร็ว ม.ต้น
16 เด็กหญิงศศิภา ชายน้อย ม.3/1 16 24 ต.ค. 2561 เวลา 05:41 น. คิดเลขเร็ว ม.ต้น
17 เด็กหญิงหทัยชนก พึ่งเสมา ม.3/1 17 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:51 น. English Conversation
18 เด็กหญิงชมพู ไชยรัตน์ ม.3/1 18 24 ต.ค. 2561 เวลา 06:29 น. คิดเลขเร็ว ม.ต้น