ลำดับ ชื่อ-สกุล     วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 เด็กชายชุติพงศ์ นอบน้อมไพร ม.2/1 1 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:00 น. วิทย์บำรุงสมอง
2 เด็กชายตฤษนันท์ แปงมูล ม.2/1 2 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:00 น. วิทย์บำรุงสมอง
3 เด็กชายภูมิสิทธิ์ คำจันทร์ ม.2/1 3 24 ต.ค. 2561 เวลา 15:16 น. วิทย์บำรุงสมอง
4 เด็กชายสรรเสริญ ศิลปะไพรวัลย์ ม.2/1 4 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:00 น. วิทย์บำรุงสมอง
5 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรรษาเลิศ ม.2/1 5 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:03 น. ไม้ประดับ
6 เด็กหญิงกัลยากร วงศ์บุญ ม.2/1 6 24 ต.ค. 2561 เวลา 13:41 น. A - Math
7 เด็กหญิงญาณินทร์ ฝั้นเต่ย ม.2/1 7 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:29 น. ตัดต่อวิดีโอ
8 เด็กหญิงญาตาวี ธตากรณ์ ม.2/1 8 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:02 น. ไม้ประดับ
9 เด็กหญิงณพิชฌา ณ น่าน ม.2/1 9 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:45 น. สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ ม.ต้น
10 เด็กหญิงธนพร บุญอาจ ม.2/1 10 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:46 น. สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ ม.ต้น
11 เด็กหญิงธนภรณ์ อุปละ ม.2/1 11 24 ต.ค. 2561 เวลา 06:43 น. คิดเลขเร็ว ม.ต้น
12 เด็กหญิงธัญชนก พลอินทร์ ม.2/1 12 - -
13 เด็กหญิงปภิชญา จันพยับ ม.2/1 13 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:02 น. ไม้ประดับ
14 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ปะวัลละ ม.2/1 14 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:05 น. ไม้ประดับ
15 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ชาวระวะ ม.2/1 15 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:00 น. วิทย์บำรุงสมอง
16 เด็กหญิงพิชญ์ชญา สมบัติพนา ม.2/1 16 24 ต.ค. 2561 เวลา 03:22 น. การเลี้ยงไก่
17 เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ศรีวิชัย ม.2/1 17 24 ต.ค. 2561 เวลา 06:43 น. ดาราศาสตร์
18 เด็กหญิงพิชานันท์ อุดก้อน ม.2/1 18 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:49 น. สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ ม.ต้น
19 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชัยภูธร ม.2/1 19 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:59 น. A - Math
20 เด็กหญิงภัทราพร ผาติสถิตชัย ม.2/1 20 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:01 น. A - Math
21 เด็กหญิงวรรณกานต์ วารภรณ์ ม.2/1 21 24 ต.ค. 2561 เวลา 06:46 น. คิดเลขเร็ว ม.ต้น
22 เด็กหญิงวรัชธร สุวรรณภูมิ ม.2/1 22 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:01 น. ศิลปเพื่อชีวิต
23 เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็ญเพชรศักดิ์ ม.2/1 23 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:24 น. ไม้ประดับ
24 เด็กหญิงวิมลสิริ สุดสาคร ม.2/1 24 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:30 น. ตัดต่อวิดีโอ
25 เด็กหญิงวิวิศนา เมืองแก้ว ม.2/1 25 24 ต.ค. 2561 เวลา 06:46 น. คิดเลขเร็ว ม.ต้น
26 เด็กหญิงศิรดา ดีเลิศวุฒิกร ม.2/1 26 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:59 น. A - Math
27 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ปัญญาศิลป์ ม.2/1 27 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:48 น. สนุกคิดกับคณิตศาสตร์ ม.ต้น
28 เด็กหญิงเสาวภา พรรษาเลิศ ม.2/1 28 24 ต.ค. 2561 เวลา 08:59 น. A - Math
29 เด็กหญิงอรชพร มานะบุตร ม.2/1 29 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:22 น. คิดเลขเร็ว ม.ต้น
30 เด็กหญิงอารียา เฮงตระกูล ม.2/1 30 24 ต.ค. 2561 เวลา 00:03 น. ตัดต่อวิดีโอ