ลำดับ ชื่อ-สกุล     วันที่ลงทะเบียน ชุมนุมที่เลือก สถานะ
1 เด็กชายเกริกหิรัณย์ โอภาประกาสิต ม.1/1 1 24 ต.ค. 2561 เวลา 05:29 น. งานกราฟิก
2 เด็กชายภีมวายุ ธรรมเนียมต้น ม.1/1 2 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:13 น. นักวิทยาศาสตร์น้อย
3 เด็กชายวริทธิ์ธร สวาสดิ์ญาติ ม.1/1 3 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:18 น. Sudoku
4 เด็กชายสารัช คำมงคล ม.1/1 4 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:13 น. นักวิทยาศาสตร์น้อย
5 เด็กหญิงกนกพิชญ์ สาธิพา ม.1/1 5 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:18 น. นักวิทยาศาสตร์น้อย
6 เด็กหญิงจิรัชญา มาชื่น ม.1/1 6 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:42 น. Science Lab
7 เด็กหญิงชนัญธิดา แรดสมศรี ม.1/1 7 24 ต.ค. 2561 เวลา 06:19 น. ดูหนังประวัติศาสตร์
8 เด็กหญิงชนาภัทร เหล่าวนาสณฑ์ ม.1/1 8 24 ต.ค. 2561 เวลา 06:22 น. ไม้ดอกไม้ประดับ
9 เด็กหญิงชัญญา สุริยวงศ์ ม.1/1 9 24 ต.ค. 2561 เวลา 05:39 น. งานกราฟิก
10 เด็กหญิงชารีฟาห์ ถาทวี ม.1/1 10 24 ต.ค. 2561 เวลา 06:47 น. English is Everywhere
11 เด็กหญิงฐิติพร ติ๊บจ๊ะ ม.1/1 11 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:40 น. Science Lab
12 เด็กหญิงธันย์ชนก ริยะสาร ม.1/1 12 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:36 น. งานกราฟิก
13 เด็กหญิงนภัสสร ทะสุใจ ม.1/1 13 24 ต.ค. 2561 เวลา 06:22 น. ดูหนังประวัติศาสตร์
14 เด็กหญิงนิภาธร สิงห์สูตร ม.1/1 14 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:23 น. Sudoku
15 เด็กหญิงปัญญพันธุ์ ตันกุล ม.1/1 15 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:40 น. Science Lab
16 เด็กหญิงปานชีวา ชัยศรีสวัสดิ์ ม.1/1 16 24 ต.ค. 2561 เวลา 06:19 น. ดูหนังประวัติศาสตร์
17 เด็กหญิงพิชชาภา ใจแก้ว ม.1/1 17 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:40 น. Science Lab
18 เด็กหญิงพิชญ์สินี คำลา ม.1/1 18 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:40 น. Science Lab
19 เด็กหญิงพิมพ์วลัธช์ พะยอมดง ม.1/1 19 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:18 น. Sudoku
20 เด็กหญิงภิรัญญา แน่นแหน้ ม.1/1 20 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:27 น. ยุวบรรณารักษ์
21 เด็กหญิงรมิดา วนาสถิตย์ ม.1/1 21 24 ต.ค. 2561 เวลา 06:51 น. งานกราฟิก
22 เด็กหญิงรินลดา มโนวงศ์ ม.1/1 22 24 ต.ค. 2561 เวลา 04:10 น. ภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน
23 เด็กหญิงโรสิยา ไทยดำรงค์ ม.1/1 23 24 ต.ค. 2561 เวลา 07:24 น. Science Lab
24 เด็กหญิงวริศรา เพียรประกอบกิจ ม.1/1 24 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:19 น. Sudoku
25 เด็กหญิงศศิกานต์ คำมูล ม.1/1 25 24 ต.ค. 2561 เวลา 02:10 น. งานกราฟิก
26 เด็กหญิงสุทธิกานต์ ใฝ่เสรี ม.1/1 26 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:20 น. นักวิทยาศาสตร์น้อย
27 เด็กหญิงอรนรินทร์ สืบเชื้อเชียรกุล ม.1/1 27 24 ต.ค. 2561 เวลา 06:05 น. งานกราฟิก
28 เด็กหญิงอริสรา บุญชู ม.1/1 28 24 ต.ค. 2561 เวลา 09:17 น. Science Lab