การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนม ผู้เรียนจะเลือกลงทะเบียนได้ 1 คน ต่อ 1 กิจกรรม เท่านั้น ถ้าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้

เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 00.00 น.

ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น.

นักเรียนที่ไม่มีชุมนุม จะไม่ผ่านกิจกรรม และไม่จบหลักสูตร

รหัส ชื่อกิจกรรม รับ ลงทะเบียน/รายชื่อ เงื่อนไขพิเศษ/คุณสมบัติ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1 เกมไทยสารพันหรรษา
[นางพัชรา ไชยพันธ์]
19 /19
2 อย.น้อย
[นางพิมพกานต์ ขาวสะอาด]
19 /19
3 ยุวบรรณารักษ์
[นางสุพิชาติ บุญศิริรัช ]
19 /19
4 บันเทิงไทย
[นายสุวิทย์ นวชีพเจริญ ]
19 /19
5 เกมไทยสารพันหรรษา
[นางสายรุ้ง บุญเป็ง]
19 /19
6 ยุวบรรณารักษ์
[นางสาวกนกวรรณ มาโนชญ์นิรันดร์]
19 /19
7 ยุวทหาร
[เสกสรร / สิทธิชัย / ภัทรา]
115 /0
8 ธนาคารโรงเรียน
[นางสาวพิมพ์ฤดี บรรณกิจ]
19 /19
9 Be healthy and conserve environment
[รสมาลิน จิตสว่าง ]
11 /19
10 ภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน
[นางรุจิรา การัตน์ ]
18 /19
11 ภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน
[นายสุรชัย ติ๊บคำ]
19 /19
12 ภาษาเบาสมอง
[นางสาวกมลรัตน์ อุปการ]
19 /19
13 English is Everywhere
[นางสาวศรีวิไล หมอกพายัพ]
19 /19
14 English Conversation
[นางนิทราภรณ์ สุธาไพร]
19 /19
15 ภาษาญี่ปุ่นหรรษา
[นางอารีวรรณ แผ่อำนาจ]
19 /19
16 ภาษาเบาสมอง
[นางสาวเพ็ญพิชชา อัษฎาวุธวงศกร]
19 /19
17 To Bo Number One Dancercise
[นางสาวรำไพ อุ่นเครือ]
16 /19
18 ผ้ามัดย้อม
[นางประทับใจ เปาหย่า]
19 /19
20 กฎหมายน้อย
[นางพิทยาภรณ์ บูระสิทธิ์]
19 /19
21 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ม.ปลาย
[นายยุติธรรม ขันติยะ ]
19 /19
หน้า 1 || หน้า 2 || หน้า 3 || หน้า 4 || หน้า 5 ||