ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2561  ภายใต้โครงการ FABLAB เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ FABLAB เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย วันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ รร.แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบในระดับชั้นม.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบในระดับชั้นม.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา2561 คลิกลิงค์ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบในระดับชั้นม.1-ม.4-ประจำปีการศึกษา2561

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 แยกเป็น นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 237 คน นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 มี 293 คน รวมทั้งหมดจำนวน 530 คน

1 2