ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบในระดับชั้นม.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบในระดับชั้นม.1-ม.4 ประจำปีการศึกษา2561 คลิกลิงค์ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบในระดับชั้นม.1-ม.4-ประจำปีการศึกษา2561

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 แยกเป็น นักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 237 คน นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 มี 293 คน รวมทั้งหมดจำนวน 530 คน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ระบบ TCAS รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1/1) การรับด้วย Portfolio

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ระบบ TCAS รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1/1) การรับด้วย Portfolio โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ระบบ TCAS รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1/1) การรับด้วย Portfolio #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 นางสาวกุลธิดา ยังมั่ง ม. 6/1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 นายธนากร แก้วสุทธิ ม. 6/2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 นายชยณัฐ วิศวกลกาล ม. 6/5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 นางสาวนันทิกา ประดับภูทอง ม. 6/5 สาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 […]

1 2