ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทยของโรงเรียนในโครงการ กพด.

📣📣โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงหทัยพร นาวารี นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ที่ชนะเลิศการประกวดทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และนางสาวสลิลทิพย์ งามเจริญ นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในการประกวดกิจกรรมทักษะภาษาไทย ของนักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ในประเด็น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจะเข้ารับรางวัลพระราชทานรางวัล ในเดือนตุลาคม ณ จังหวัดสกลนคร ต่อไป

ประเมินการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายกิตินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และคดี และนางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขต กลุ่มดอยช้าง ซึ่งประกอบด้วย นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”, นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และนายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ณ ห้องประชุมฉัตรนพรัตน์ โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา”

คัดกรอง COVID-19

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานอนามัย โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ได้ทำการคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน และรณรงค์ให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยในการเข้าห้องสอบ

ติดตามงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

วันนี้ 8 มีนาคม 2563 โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับคณะติดตามงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) นำโดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้นม.1 และม.4 ปีกศ. 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2562  

แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า “ร้อยใจรัก 85 ปี ดอกสักบาน” 

แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า “ร้อยใจรัก 85 ปี ดอกสักบาน” สามารถสั่งซื้อสั่งจองได้ทุกชนิด 1.สติ๊กเกอร์ 2.บัตรร่วมงาน 3.แก้วที่ระลึก 4.เสื้อ (รายการ 1-3 ติดต่อรับสินค้าที่โรงเรียนหรือหน้างาน ส่วนเสื้อตามเดิม) ลิงค์ http://boripat85.lnwshop.com/

1 2 3