ได้รับการคัดเลือกเป็นรองสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี2562

นายธรรมธัช สุริยาส่องไพร นักเรียนชั้น ม.5/2 ได้รับการคัดเลือกเป็นรองสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี2562 ได้เข้าคารวะท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทต์ จันโอชา เนื่องในโอกาสวันเด็กเเห่งชาติ และได้เป็นตัวแทนเข้าเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียนระดับประเทศ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ในวันที่12 มกราคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2561  ภายใต้โครงการ FABLAB เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย

ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการ FABLAB เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย วันที่ 5-6 มกราคม 2561 ณ รร.แม่สะเรียง บริพัตรศึกษา โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา

1 2 3