banner

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4

ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าเรียน ม.1 ม.4

ปฏิทินโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

รูปภาพกิจกรรม

นายบำรุงศักดิ์  บูระสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

 

จริยนิสัย  พลานามัยดี  มีปัญญา  สามัคคี

ข่าวสารจาก สพม.34

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน