banner

ผลงานความภาคภูมิใจของโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"

นางสาวพุทธชาติ ใฝ่เวลาดี ประธานนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา“ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9/2562 ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย เงินรางวัล และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

นางสาวปวรา จันทรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2 และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ในการแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการภาษาไทย โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม

นายวุฒิไกร วิรุฬห์สกุล ม.4/4   นายเมธิชัย ไฝ่โกวิทวงศ์ ม.4/9  นายเฉลิมชัย คำใสสุวรรณ ม.5/7  ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมงานช่าง สร้างอาชีพ : โต๊ะรับแขก ระดับชั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"  ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

 

นายวรวัฒน์ นายวัน นายอลงกรณ์ ตั้งโรจนกุล นายอนุชา พรหมสะอาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานเครื่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะในห้องเรียน จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

 

นายวรวัฒน์ นายวัน  นายเอกอุดม เป็งเมืองมูล  นายพงศกร วิภาสพาณิชกุล  นายอลงกรณ์ ตั้งโรจนกุล  นายอนุชา พรหมสะอาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ เครื่องทำจิ๊นลุง ในการแข่งขันนวัตกรรมในหัวข้อ “นวัตกรรมการผลิตอาหารอัตโนมัติ” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ระหว่างวันที่ 1- 2 สิงหาคม 2562 จัดโดยสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

นายนันทิพัฒน์ สมด้วง  นายพลภัทร เมืองงาม  นายกรณ์ดนัย ชัยวงค์  นายภัทรธร คำใส  ได้รับรางวัลวิริยะอุตสาหะ เครื่องทอดขางปองอัตโนมัติ ในการแข่งขันนวัตกรรมในหัวข้อ “นวัตกรรมการผลิตอาหารอัตโนมัติ” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ระหว่างวันที่ 1- 2 สิงหาคม 2562 จัดโดยสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

นายบำรุงศักดิ์  บูระสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"


 

ปฏิทินโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

จริยนิสัย  พลานามัยดี  มีปัญญา  สามัคคี

ข่าวสารจาก สพม.34

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน