banner

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4   

ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน ประเภทโควต้า

ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบ TCAS

โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
ระบบ TCAS รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1/1) การรับด้วย Portfolio  [อ่านรายละเอียด]

รูปภาพกิจกรรม

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

นายวิเชียร   ชูเกียรติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

จริยนิสัย  พลานามัยดี  มีปัญญา  สามัคคี

ข่าวสารจาก สพม.34