banner

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4   

ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน ประเภทโควต้า

ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

สรุปสถิติผลการรับสมัครนักเรียนให้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

           โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบ TCAS

โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
ระบบ TCAS รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1/1) การรับด้วย Portfolio  [อ่านรายละเอียด]

รูปภาพกิจกรรม

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

นายบำรุงศักดิ์  บูระสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

จริยนิสัย  พลานามัยดี  มีปัญญา  สามัคคี

ข่าวสารจาก สพม.34