banner

ข่าวกิจกรรม โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

ประเมินการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ

วันที่ 14 มีนาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ...
อ่านเพิ่มเติม

คัดกรอง COVID-19

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 งานอนามัย โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

คนเก่งแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"